monongah logo


“Senza Ritorno”

Opera Fernando Izzi

SENZA RITORNO

Dedicata ai caduti di Monongah di Duroniaaberardo@gmail.com
home (Monongah)
home (Duronia)